آرایشگاه مردانه و داماد شاهکار 09123019243

چطور بهترین آرایشگاه دامادی را برای عروسیمون انتخاب کنم

 

در ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻗﺎﻳﺎن روز ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﻴﺸﺎن، ﺑﻪ ﻳﻚ اﺻﻼح ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻳﻚ ﺳﺸﻮار ﺳﺎده ﺑﺴﻨﺪه ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و آراﻳﺶ و ﮔﺮﻳﻢ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺘﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻨﻮع در ﺣﻮزه ی ﮔﺮﻳﻢ و ﺧﺪﻣﺎت داﻣﺎد در دﻧﻴﺎ ، داﺳﺘﺎن ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ آراﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ را ﻛﻤﻲ در اﻧﺘﺨﺎب آراﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮدرﮔﻢ ﻛﻨﺪ

 

 

 

. اﻣﺎ
ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ! ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و در ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روز زﻧﺪﮔﻴﺘﺎن ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی آراﺳﺘﻪ و ﻋﺎﻟﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ. در واﻗﻊ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﺮﻳﻢ داﻣﺎد و ﻋﺮوس ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻫﺎ و آراﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺮﻳﻢ داﻣﺎد ﺑﻴﺮﻧﮓ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﻜﺪﺳﺖ ﻣﻴﺸﻮد و ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻋﻴﻮب ﺻﻮرت را رﻓﻊ ﻣﻴﻜﻨﺪ و آن را ﻣﺘﻘﺎرن ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺰاﻳﺎی آن، ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﭼﻬﺮه را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻋﻜﺴﻬﺎی آﺗﻠﻴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺮه ی ﺷﻤﺎ و ﻋﺮوس اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد در ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻴﺰ ، ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺷﻤﺎ ﻛﻨﺎر ﻋﺮوس ﺗﻮازن ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺮه ی ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

 

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭼﻬﺎر ﮔﺎم ﺑﺮاى اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آراﻳﺸﮕﺎه داﻣﺎد:

 

١)ﮔﺎم اول: ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻴﺪ.

 

در اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﻴﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼ در ﻋﺮوﺳﻲ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﺪل ﻣﻮ و ﮔﺮﻳﻢ آﻧﻬﺎ را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ آدرس و اﺳﻢ آراﻳﺸﮕﺎه آﻧﻬﺎ را ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮﻳﺪ و ﻳﺎ از آﻧﻬﺎ در اﻳﻨﺒﺎره ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺷﺎﻳﺪ آراﻳﺸﮕﺎه ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ. اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻳﻜﻲ دو ﻧﻔﺮ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ و از ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 

٢)ﮔﺎم دوم: ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.

 

اﻣﺮوزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺮچ ﺳﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع آراﻳﺸﮕﺎه و ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ. ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮﮔﻞ و ﻳﺎ اﭘﻠﻴﻜﻴﺸﻦ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﭘﻴﺞ آراﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن دﻳﺪن ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻳﺮﻛﻲ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻴﺪ و ﻧﻈﺮات ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﻳﺎ از آﻧﻬﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر و اﺣﺘﺮاﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در اداﻣﻪ اﺷﺎره ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻛﻨﻴﺪ. ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ آراﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﻴﺢ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺸﻦ ﺑﻼﮔﺮﻫﺎ در اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در آﻧﺠﺎ و ﺗﺴﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ .ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزﻳﮕﺮان و اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻬﻮر ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از اﻳﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻜﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آراﻳﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻼﮔﺮﻫﺎ در ازای درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﺎﻳﺐ آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ و ﻣﺰاﻳﺎی آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪ.ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﮔﺎم ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

 

٣)ﮔﺎم ﺳﻮم: ﺑﻪ آراﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺮوﻳﺪ.

 

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﻳﺪ و از ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آﻧﺠﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ: ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ، زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ آن ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺮاﺟﻌﻴﻨﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺷﻤﺎ در روز ﻣﺮاﺳﻢ ﻛﻤﻚ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧﻬﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اراﺋﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ. از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ . دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎ ادﻋﺎی داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮای دﺳﺘﻤﺰد ﻃﻠﺐ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ اﻣﺎ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪارک ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﺧﻮد اﺻﻼ ﻣﻬﺎرت و ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و آﻣﻮزش ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺪﻳﺪه اﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﺪارک و ادﻋﺎی آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آﻟﺒﻮم ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻛﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪون رﺗﻮش و ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻋﺖ و روز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ی ﻳﻜﻲ از داﻣﺎدﻫﺎی آﻧﺠﺎ را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و ﺣﻀﻮری ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ی آﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ زﻳﺮا در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺗﻘﻠﺒﻲ و ﺑﺪون ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺳﻴﺒﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﺮژی و ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰ و زﻳﺒﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮارداد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

 

اﻛﺜﺮ آراﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎی وﻳﮋه ای ﺟﻬﺖ داﻣﺎدﻫﺎ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﻠﻎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ اﻛﺜﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺧﺘﻼف ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮاﻓﻘﻲ و ﻣﺒﻠﻐﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روز ﻣﺮاﺳﻢ از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺮاردادی ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از آراﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت وﻳﮋه ای در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﺗﺎق ﻫﺎی وی آی ﭘﻲ و ﻣﺠﺰا

ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﺴﺖ ﻣﺪل ﻣﻮ ﭼﻨﺪﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻋﺮوﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل ﻣﻮﻫﺎﻳﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، ﮔﺮﻳﻤﻮر ﻫﻤﺮاه ﺗﺎ ﻃﻲ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﮕﺮان ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺧﺮاﺑﻲ ﻣﺪل ﻣﻮ و ﮔﺮﻳﻤﺘﺎن ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ، اﻋﺰام آراﻳﺸﮕﺮ و ﺗﻴﻢ آراﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ، ﻃﺮاح ﺟﻬﺖ ﮔﻞ آراﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ و دﺳﺘﻪ ی ﮔﻞ ﻋﺮوس ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﺷﻤﺎ اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

۴)ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم:ﭼﻨﺪروز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺪد ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﭼﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

 

ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ آراﻳﺸﮕﺮﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ و از درﺳﺖ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ی ﺧﺎﺻﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دارﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ آراﻳﺸﮕﺮﺗﺎن اﻃﻼع دﻫﻴﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺗﺴﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺮای ﻛﺮم ﻫﺎ ، ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎ و رﻧﮓ ﻣﻮ را ﭼﻨﺪﻳﻦ روز ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

 

ﺧﺪﻣﺎت داﻣﺎد و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ:

 

ﭘﺎﻛﺴﺎزى ﭘﻮﺳﺖ:

 

ﻳﻜﻲ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﺮای داﻣﺎدﻫﺎ ﭘﺎﻛﺴﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﺮاوت و ﺷﺎداﺑﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در دو ﻧﻮع ﺳﺎده و وﻳﮋه اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺨﻮر ﮔﺮم ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎز و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮش ﻫﺎی ﺳﺮ ﺳﻴﺎه ﺻﻮرﺗﺘﺎن را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻜﻬﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺪﻟﻴﻨﮓ و اﺗﻮی ﺻﻮرت، ﭼﺮﺑﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﺎ ﻛﻼژن ﺳﺎزی ﭼﺮوک ﻫﺎی رﻳﺰ و ﺳﻄﺤﻲ و ﺟﻮش ﻫﺎ و ﻟﻚ ﻫﺎی ﺻﻮرﺗﺘﺎن را ﺗﺎ اﻧﺪازه ای رﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎی اﺳﻜﺮاب ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻣﺮده ی ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن را ﻻﻳﻪ ﺑﺮداری ﻛﺮده و ﺑﻪ آن درﺧﺸﺶ و ﻃﺮاوت ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ. در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺨﻮر ﺳﺮد ﻳﺎ ﻣﺎﺳﻚ ﻳﺦ ، ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن را ﻣﻴﺒﻨﺪﻧﺪ. از آراﻳﺸﮕﺮﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺳﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻲ ﻣﻠﺘﻬﺐ و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻮد. ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ی ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ دارای اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰی ﻫﺎ و ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺑﭙﺮدازﻳﺪ .اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﻜﻲ دارﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه و ﭘﺎک ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺗﻮﻧﺮ ﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﻛﻨﻨﺪه و آﺑﺮﺳﺎن را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﻴﺪ. از ﺿﺪ آﻓﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن، از ﺗﻮﻧﺮﻫﺎی ﭘﺎک ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ.

اﺻﻼح ﺻﻮرت:

 

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻫﺎی زاﺋﺪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ی ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﮔﻮش ﻫﺎ ، ﺑﻴﻨﻲ و ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻳﺎ وﻛﺲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﺧﺸﺎﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ، زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﮔﺮﻳﻢ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺷﻮد. ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻜﺘﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺟﻮش ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺷﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﭼﺮب و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻮش دارﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز از ﻛﺮم ﻫﺎ و ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎی ﺿﺪﺟﻮش و اﻟﺘﻬﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺳﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮﻣﺰی و اﻟﺘﻬﺎب ﻟﺤﻈﻪ ای ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ی اﺻﻼح ﻣﻮی ﺻﻮرت را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻳﺪ و ﻳﺎ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم آن درد و ﺳﻮزش زﻳﺎدی را اﺣﺴﺎس ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻗﺒﻞ از آن روی ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻛﻤﭙﺮس ﺳﺮد و ﻳﺎ ﻣﺎﺳﻚ ﻳﺦ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

 

ﻓﺮم دﻫﻲ اﺑﺮوﻫﺎ:

 

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺻﻼح ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺑﺮوﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻓﺮم ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ اﺑﺮوی آﻧﻬﺎ اﺻﻼح ﺷﻮد و آن را زﻳﺒﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ و اﺑﺮوﻫﺎی ﺷﻠﺨﺘﻪ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺑﺮوﻫﺎی آﻗﺎﻳﺎن را ﻧﺒﺎﻳﺪ دﺳﺘﻜﺎری ﻛﺮد زﻳﺮا از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ی ﭼﻬﺮه ی آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﻠﻴﻘﻪ ی ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻮرد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﺎزک ﻛﺮدن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ اﻃﺮاف ﻛﺎدر آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و روی آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﮔﺮدد ﺗﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻠﺨﺘﮕﻲ ﺧﺎرج و ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮﻧﺪ. اﺑﺮوﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﻜﻞ و ﻓﺮم ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮ، ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﺑﺮوی ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻣﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺑﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﺒﺮوز، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻠﻴﺪﻳﻨﮓ و ﻫﺎﺷﻮر و ﻏﻴﺮه آن را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻴﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎوه ﺑﺎ آراﻳﺸﮕﺮﺗﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻃﻼع دﻫﻴﺪ.

 

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﺳﺎژ:

 

ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﺎﺳﺎژﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ رﻳﻠﻜﺴﻲ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺪن و ﺳﺮو ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

اﺻﻼح و ﻓﺮم دﻫﻲ ﻣﻮ:

 

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺴﺖ اﺻﻼح ﻣﻮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ از ﻣﺪل اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺧﻮد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ. از آراﻳﺸﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ژورﻧﺎل ﻫﺎی روز را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺻﻮرﺗﺘﺎن و ﻟﺒﺎﺳﻲ

ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪل را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﻲ در ﭘﻴﺶ دارﻳﺪ آراﻳﺸﮕﺮ ﺧﻮرا ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﻜﻦ از ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ، ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎﻳﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺻﻼح ﻣﻮ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺳﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد

 

.روز ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺸﻮار، اﺗﻮ، ژل، ﭼﺴﺐ ﻣﻮ و ﺗﺎﻓﺖ ﻓﺮم دﻫﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻃﺮح ﻣﻮﻫﺎﻳﺘﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ و اﺳﺘﺮس ﻧﺸﻮﻳﺪ.

 

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﻛﻢ ﭘﺸﺘﻲ دارﻳﺪ و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻣﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻼ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ. در ﺻﻮرت ﻛﻢ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﺳﭙﺮی ﻫﺎ و اﻓﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ راﻫﻜﺎری ﻣﻮﻗﺘﻲ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻴﻜﺮو اﺳﻜﺎﻟﭗ ،ﻛﻪ راﻫﻜﺎری ﺑﺎ دوام و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

 

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﺮﺗﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان از ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ از ﺟﻨﺲ ﻣﻮی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺖ وﺷﻮ و رﻧﮓ و ﻓﺮم دﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ درﺑﺎره ی ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ی ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

 

ﻣﺪل رﻳﺶ:

 

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮم ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ و ﻣﺪل ﻣﻮﻫﺎﻳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .از آراﻳﺸﮕﺮﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ژورﻧﺎل ﻫﺎی ﺑﻪ روز را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت او ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ. اﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺷﺐ ﻋﺮوﺳﻲ رﻳﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺗﻪ ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺳﻪ ﺗﻴﻎ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻣﺪل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻧﻈﺮات آراﻳﺸﮕﺮﺗﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

 

رﻧﮓ ﻣﻮ:

 

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺳﻔﻴﺪی ﻣﻮﻫﺎ از رﻧﮓ ﻣﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ، رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺮای ﭼﻬﺮه و اﺳﺘﺎﻳﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آن را ﭼﻨﺪﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﻳﺎ از ﭘﻮﺳﺘﻴﮋﻫﺎی ﻫﻢ رﻧﮓ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. اﮔﺮ ﻗﺒﻼ از رﻧﮓ ﻣﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده اﻳﺪ ﺗﺴﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ را ﭼﻨﺪروز ﻗﺒﻞ از آن روی ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.ﺑﻌﻀﻲ از آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻧﮓ ﻛﺮدن ﻣﻮﻫﺎ، اﺑﺮوﻫﺎ و رﻳﺶ ﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ . ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺰرگ و اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺮاﺳﻢ ازدواﺟﺘﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ رﻳﺴﻚ زﻳﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻴﺸﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺰرگ ﺑﺠﺎ و درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره

ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺷﻤﺎ را ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻨﻨﺪ . اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺳﻢ از ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺘﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ.

 

ﮔﺮﻳﻢ ﺻﻮرت:

 

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻧﺘﻮرﻳﻨﮓ (ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ) ﻋﻴﻮب ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ را رﻓﻊ و ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻣﺰاﻳﺎی ﭼﻬﺮه ی ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ .در ﮔﺮﻳﻢ داﻣﺎد ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺮﻳﻢ ﻋﺮوس اﺻﻼ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻫﺎ و آراﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺴﺖ.

 

در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻮﻧﺮ ﭘﺎک ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺷﻤﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ و اﻧﺪﻛﻲ آن را ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺟﻬﺖ زﻳﺮﺳﺎزی آﻣﺎده ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﭘﻮدر ﻣﺎت ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻳﻜﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻧﮕﺮان ﺑﺮاق ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺻﻮرﺗﺘﺎن ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ، در ﻛﺮم ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮای آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ و ﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻳﺶ و ﺳﺒﻴﻞ ﺧﻮد را از ﺗﻪ ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﺮم ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از آن را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن را ﻳﻜﺪﺳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻛﺮم ﻫﺎی ﮔﺮﻳﻢ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻧﺘﻮرﻳﻨﮓ را اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺪن ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﻓﻚ ﺷﻤﺎ را ﭘﻬﻦ ﺗﺮ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺮ و ﭼﺎﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺻﻼح ﻇﺎﻫﺮی ﻓﺮم ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﻫﻲ زﻳﺮﭼﺸﻢ و ﻳﺎ ﭼﺮوک ﻫﺎی رﻳﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻮرت را ﻧﻴﺰ ﻛﺎور ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﺗﻘﺎرن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺑﺮای ﻟﺒﻬﺎﻳﺘﺎن در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ اﺳﻜﺮاب و ﻳﺎ ﻣﺴﻮاک ﻧﺮم ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ آن را از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﻛﻨﻨﺪه ﻟﺒﻬﺎﻳﺘﺎن را ﻧﺮم و ﻟﻄﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻴﻠﻲ ﺧﺸﻜﻲ دارﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭼﻨﺪﻳﻦ روز ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﻃﻮب ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ وازﻟﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.

 

در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﻳﺎ اﺳﭙﺮس ﻓﻴﻜﺲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﮔﺮﻳﻢ ﺷﻤﺎرا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

 

ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺮدن دﻧﺪان ﻫﺎ:

 

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ دﻧﺪاﻧﻬﺎی زﻳﺒﺎﺗﺮ و درﺧﺸﺎن ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﻴﺮ ﻫﺎ و ﻗﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص دﻧﺪان ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺟﻠﻮه ی ﭼﻬﺮه ی ﺷﻤﺎ را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ.

ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ:

 

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎی ﻣﺎﻧﻴﻜﻮر و ﭘﺪﻳﻜﻮر ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮده و ﻓﺮم ﺷﻴﻚ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﺮم و ﻟﻄﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

 

ﺑﺮﻧﺰه ﻛﺮدن ﭘﻮﺳﺖ:

 

ﺑﻌﻀﻲ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ روز ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺰه و ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻃﺒﻖ ﺳﻠﻴﻘﻪ ی آﻧﻬﺎ از ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻻرﻳﻮم ﻳﺎ ﻛﺮم ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺰه ، در درﺟﺎت رﻧﮕﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ درﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ آن را اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از ﺗﺼﻤﻴﻢ و اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ.

 

 

 

 

در ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ روز ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آراﻳﺸﮕﺎه ﻋﺮوس و ﮔﻠﻔﺮوﺷﻲ و آﺗﻠﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮوﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ى آراﻳﺸﮕﺎﻫﺘﺎن را از آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻮد و روز ﺑﻪ ﻳﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﻲ و ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﻴﺰى را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

پاسخی بنویسید